۷ ثور ۱۳۹۵
سازمان_ملل_متحد در گزارش تازه ی از جان باختن مردم به اثر جنگ و گرسنگی در شهر فلوجه ی عراق خبر داده است.
درین گزارش آمده است که بیش از ۵۰ هزار غیرنظامی درین شهر گیر مانده اند و با کمبود مواد غذایی و گرسنگی دست و گریبان اند.
این وضعیت در حالی پیش آمده که نیروهای دولتی و متحدان عراق از چند روز به اینسو عملیات بازپس گیری شهر فلوجه از گروه داعش را آغاز کرده و جنگجویان داعش هم به مردم اجازه ی بیرون شدن از شهر را نمی دهد.
برخی از ساکنان این شهر که مؤفق به فرار شده اند، از کشته شدن شمار زیادی از همراهان شان حکایت می کنند.
شهر فلوجه نزدیک به ۶۰ کیلومتری غرب بغداد، نخستین شهر عراق بود که در زمستان سال ۲۰۱۴ به اشغال داعش در آمد.