وزارت مالیه خبر می دهد که ۷۶ درصد کُل بودجه ملی در سال روان مالی به مصرف رسیده است.

در حالیکه این وزارت در آغاز سال مالی، هدف تعیین شده را ۹۱ درصد به وزارت ها و نهاد های مستقل دولت صادر کرده است.unnamed

اکلیل حکیمی وزیرمالیه کشور، به روز چهارشنبه اول جدی در یک نشست خبری در کابل اظهار داشت که عواید ملی کشور در مقایسه با دو سال گذشته، افزایش چشمگیر داشته؛ اما هنوز قناعت بخش نیست.

به گفته آقای حکیمی، عواید ملی کشور در سال روان به ۱۶۵ ملیارد افغانی می رسد که بیشتر از ۴۰ درصد آن از گمرک های بندری کشور به دست آمده و این رقم، ۳۳ ملیارد افغانی اضافه از هدف تعیین شده صندوق جهانی پول را نشان می دهد. وی می افزاید که از مجموع بودجه ۳۶ درصد به بخش امنیت، ۲۱ درصد به زیربنا، ۱۳ درصد به آموزش و ۶ درصد به کشاورزی اختصاص یافته است.

آقای حکیمی، همچنان از آغاز فعالیت معیاری ۱۲ بندر مرزی در آینده نزدیک خبر می دهد و می گوید که افزون بر تأسیسات گمرکی، دستگاه نظارت از نورم و استندرد فراورده های کشاورزی، خوراکی و صحی نیز شامل آن خواهد بود.

وزیر مالیه کشور در حالی از افزایش عواید ملی و مصرف ۷۶ درصدی بودجه ملی سال روان حرف می زند که همزمان با این مجلس نمایندگان، بودجه ملی سال ۱۳۹۶ را به دلیل عدم توازن در بودجه ولایت های کشور، رد کرد.

وزارت مالیه، بودجه ملی سال آینده حکومت وحدت ملی را، بیش از هفت و نیم ملیارد دالر پیشنهاد کرده است.

گزارشگر:  نصیراحمد “احمدی”