افغانستان در آینده نزدیک، از وابستگی به راه های مواصلاتی (ایران و پاکستان) برای حمل و نقل، نجات پیدا می کند.

وزارت های صحت، تجارت، زراعت، ترانسپورت و فواید عامه ی کشور، امروز در یک نشست مشترک خبری در کابل، با بیان این خبر اعلام کردند که راهِ ۹۰ روزه ی تجارتی افغانستان، تا کمتر از ۱۰ روز تقلیل خواهد یافت.

محمد همایون رسا وزیر تجارت و صنایع درین نشست گفت که با باز شدن راه اَمن و مطمئن تجارتی حیرتان – ازبکستان، هزینه های حمل و نقل کالاهای بازرگانان نیز، چندین برابر کاهش خواهد یافت و دیگر نیازی به راه های پُرهزینه ی ایران و پاکستان نخواهد بود.

توقف حمل و نقل دریایی و آغاز حمل و نقل کالاهای بازرگانی از راه خط آهن پُلِ حیرتان، از دیگر مواد تفاهمنامه های افغانستان و ازبکستان است که نشست نخست آن هفته گذشته در تاشکند و اینک دومین نشست آن در کابل برگزار شده است.

گفته می شود پیش ازین بازرگانان افغان، کالاهای شان را در آنسوی مرز (پُلِ حیرتان) تخلیه و سپس از راه دریا به اینسو انتقال می دادند؛ اما وزیران حکومت وحدت ملی با اجرایی شدنِ توافقنامه ها با جانب ازبکستان، اظهار خوشبینی می کنند و از پیشرفت های مزید اقتصادی در کشور، نوید می دهند.

گزارشگر:  نصیراحمد “احمدی”